Medlemsblad för VästmanlandsSpelmansförbund Nr 5- Oktober 2000

Jubileumskonserterna!

Vad händer mera i folkmusikvärlden?

Spelmansfonden Uno Gills Minne

Nyheter från medlemsregistret

Låthäfte kommer från kompositionstävlingen

Om SSR:s årsmöte i Ronneby

Från kursen i Sala

Spelkurser i Härnösand

Kompletteraden historik

Nästa styrelsemöte

Ordföranden har ordet

Hej igen!
Sommaren (nåja) pilar iväg. Vi har i alla fall haftmånga fina sensommardagar, och just nu passar jag på attnjuta i fulla drag.

Sveriges Spelmäns Riksförbund har haft årsmöte.I detta blad kan du läsa mer därom. BlekingeSpelmansförbund stod som värd och gjorde detta på ettypperligt sätt. Blekingarna firar liksom vi50-årsjubileum.

För oss närmar sig steg två påjubileumsraketen: Jubileumskonserterna, med start i Fagersta 14 okt.Vi hoppas att det skall bli välbesöktatillställningar, som vi framöver tänker på medglädje.

Alla sådana här slå på trumman-evenemang tilltrots, så vill jag gärna med värme också minnasde litet mer anspråkslösa speltillfällena. Ettsådant inträffade t.ex. den 19 aug.
Det var så att stambanan genom Bergslagen fyllde 100 år,och detta skulle firas med aktiviteter längs banan och vidstationerna. Vädrets makter var nådiga den här dagen,och ångloken tuffade på.

I Västanfors var Fagersta Spelmanslag engagerade, jämtefolkdansarna. Jag brukar vid tillfälle spela med laget, eftersomvi vistas i krokarna sommartid (jag är förståsbetalande medlem).

Rätt mycket folk hade mött upp på stationen, och detvar fin stämning. Ta en schottis! ropar någon.Applåder. I Fagersta tycks den här kulturen fortfarandevara rätt så levande. Många människorkänner till låtarna och spelmännen, och kommergärna fram och pratar och kanske önskar någonlåt. Väldigt roligt!

På liknande sätt gör våra spelmanslag ochenskilda spelmän runt om i Västmanland viktiga insatser,nästan i det tysta. Det vore trevligt att få lyfta framdem. Skriv till Bladet och berätta, även om de "små"speltillfällena! Den typen av spelningar är, tror jag,viktig för att hålla låtkulturen levande.

Vi hörs! Kjell
kjell.wahlberg@privat.utfors.se


Missa inte

jubileumskonserterna !

Vi har lyckats samla ihop några av våra suveräntduktiga spelmän i Västmanlands Spelmansförbund tillfyra stycken konserter. Genom att sprida ut dem över länetså hoppas vi att så många som möjligt skallfå tillfälle att njuta av vår folkmusik!

Nedan ser Du vilka spelmännen är!

OBSERVERA! Konserterna är för alla! Även Du somspelman är mycket välkommen att lyssna. Det ärockså bra om vi spelmän hjälper till att "dra tilloss" oinvigda! Försök få med dig grannenockså...
Hjärtligt välkomna!

Kom och lyssna till

Ulf Svansbo och Eva Elmstedt-Frisk
Rävspel
Mats Hellstrand och Olle Westin
John-Erik Hammarberg
Ingela Ader
i
Fagersta, Lindgården
Lördagen den 14 oktober kl 14.00
Entré: 60 kr

Kom och lyssna till

Svansbo lilla
Ulf Svansbo & Eva Elmstedt-Frisk
Beryl Löwgren & Sonia Serra & Gerd Iversen
Tomas Fagerberg & Terakotta Band
Susanne & Stefan Bågenfelt
i
Köping, Globen, Forum
Lördagen den 21 oktober kl 14.00
Entré: 60 kr

Kom och lyssna till

Ingela Ader
Joel Bremer & Ulf Svansbo
Näckrosorna
Rävspel
John-Erik Hammarberg & Per Torelli
i
Västerås, Växhuset
Söndagen den 12 november kl 15.00
Entré: 60 kr

Kom och lyssna till

Ann-Britt Sommer & Beryl E Löwgren
Nia Kuoppala och Viltstråk
Mats Hellstrand & Olle Westin
Lars Malmberg & Gunnar Liss
Kristofer Pettersson
i
Sala, Stadsbiblioteket
Söndagen den 26 november kl 16.00
Entré: 60 kr


Vad händer mera
i folkmusikvärlden?

2:dra fredagen i månaden är det folkmusik och dragspelpå Qwarn, alltså Westerqwarn i Mölntorp
Under en timme får vi lyssna till månadensunderhållare, som är
i oktober Stämgafflarna
i november Västerås Spelmansgille
i januari Västmanlands Spelmansförbund
Därefter är det fritt fram att spela själv i allspeleller buskspel...

Låtkursen i Kolsva med Ulf Svansbo och Carina Normanssonden 28 oktober, kl 10-18 med efterföljande konsert och dans.
I förra numret av Bladet och på vår hemsida finnsdetaljuppgifter om priser och hur man anmäler sig. Informationlämnas av Ulf Svansbo 0221-520 10 och Lars Englund 021-13 5306.

Lördagen den 18 november är det dags igen förNovemberfolk på Westerqwarn, som vi ocksåmåste besöka. Thomas Fagerberg lär ha ett gedigetprogram att erbjuda! Mer information lämnas av Thomas på0221-520 38.


Spelmansfonden Uno gillsMinne

Vi påminner om fonden. Använd den gärna! Förnärvarande finns 7 750 kr i fonden.

Har Du frågor om fonden, ring förbundets kassör LarsEnglund, tel 021-13 53 06 eller mejla. Adressen står påföreningssidan.

Vem blir först ut att få bidrag ur fonden?

Du får inte ha fyllt 20 år och du måste varamedlem i Västmanlands Spelmansförbund!


Nyheter frånmedlemsregistret

Vi har tyvärr konstaterat att 22 personer inte har fortsattsitt medlemsskap i vårt förbund, trots en "försiktig"påminnelse. Vi hoppas förstås att samtliga kommertillbaks igen...

Men vi har nya medlemmar också! Följande är inkomnasedan föregående nummer av Bladet:

Frank McNamara, Västerås
Billy Tungren, Västerås
Yvonne Öhrn, Köping

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen


Kompositionstävlingen


Det blir ett låthäfte med samtliga låtar, som kom intill tävlingen!

Vi kommer alltså att få ta del av och lära oss fleranya västmanländska låtar, komponerade av:

Tomas Fagerberg
Beryl Lövgren
Eetu Pekkonen
Ann-Britt Sommer
Ulf Svansbo
Eva Tjerneld


SSR:s årsmöte iRonneby

Västmanlands spelmansförbund representerades i årav Kjell Wahlberg, Per Torelli och undertecknad. Vi reste tillRonneby med tåg via Norrköping - Hässleholm. Entrevlig resa i ett härligt sensommarväder. Kjell hadeockså bokat hotellrum på det hotell som var absolutnärmast järnvägsstationen i Ronneby, Grand Hotell. Ettgemytligt hotell i lite gammaldags stil.
Vid lunchdags började deltagarna samlas, sammanlagt skulle vibli drygt 50 av 78 ombud, som representerade de olika förbundenanslutna till SSR.
Efter lunchen var det så dags för årsmötet. Jaghoppas nu att ni alla har läst den utförliga rapportenfrån årsmötet i Spelmannen 3-00, men skulle nimissat det så skall ni i alla fall få veta styrelsens nyasamman-sättning:
Margaretha Mattsson, vår nya ordförande, kommer frånDalarnas Spelmansförbund och har tidigare varit sekreterare iSSR.
Eva Pettersson, Uppsala, kvarstår ytterligare 1 år somvice ordförande.
Stig Hellemarck, Skånes spfb, omval och Ulla-Britt Renman,Västerbottens spfb och tidigare suppleant, valdes till ordinarieledamöter på 2 år.
Annelie Westerlund, Alingsås gick upp från supp-leanttill ordinarie ledamot på 1 år.
Nya suppleanter blev Kalle Rapp och Gustav Eriksson.
Vi beslutade också att höja förbundens avgift tillSSR från 25 kr/medlem till 30 kr. I det sammanhanget kom detnaturligtvis fram synpunkter på huruvida förbunden i sintur måste höja sina medlemsavgifter och vi fårväl se på vårt nästa årsmöte vadmedlemmarna tycker om det.

Vår motion om att utse "Årets folkmusikstad" togsvälvilligt emot. En kommitté, bestående av AnnelieWesterlund från SSR:s styrelse samt Kjell Wahlberg och PerTorelli från oss, fick i uppdrag att arbeta med projektet. Detskall bli mycket intressant att följa detta. Skulle man kunnatänka sig att radions P2 blir fadder för projektet och kandra igång en ordentlig tillställning närutmärkelsen skall delas ut?! Och finns det kulturpengar förett fantastiskt, spektakulärt folkmusikaliskt arrangemang?

Ungdomar pratas det också väldigt mycket om i allaföreningar. De saknas! Varför vill inte ungdomar organiserasig i en förening? Jag är inte säker på att jagfattade det rätt, men spelmansförbunden kan ansöka om100 kr/ungdom från SSR till kursverksamhet. Senast 31/3 skallpreliminär anmälan vara inlämnad.
Viola Ek


Låtspelskurs i Sala
Den 16 september hölls en låtspels- ochsångkurs i Medborgarskolans lokaler i Sala. Lärare varCarina Normansson och Maria Jonsson, båda framståendespelmän, och den meriterade sångerskan Hanne-KerstiYndestad.
Antalet kursdeltagare var inte stort; vi var knappt ett halvdussinpå instrumentalkursen och ungefär lika mångapå sångkursen. Varför så få? Harspelmännen i Västmanland inget intresse av att utökasin repertoar?
Nåja, vi som var där blev omhändertagna påbästa sätt med god mat och kaffe och ett knippe bralåtar och sånger. Samtidigt pågick marknad påtorget utanför som bidrog med en livfull ljudkuliss.
Efter att vi ätit middag vidtog dans där kursdeltagare,lärare (förstärkta med Ian Carr, gitarr) och andraduktiga spelmän svarade för musiken. Det blev enväldigt trevlig kväll.
På kursdeltagarnas vägnar vill jag framföra ett storttack till Carina, Maria och Hanne-Kersti. Ni får gärnagöra om det här. Jag hoppas verkligen att uppslutningenblir större nästa gång.

Lars Englund


Spelkurser i Härnösand
För fjärde gången på två år har jagoch några spelkamrater varit på kurs iHärnösand.
Ångermanlands distrikt av Svenska Ungdomsringen anordnar 4 st"Musik- och spelmansinstruktörskurser" per år. Det ären helgkurs där deltagarna är inkvarterade påHärnösands Folkhögskola. Det är kurser för fiol, nyckelharpa och durspel och låtarna, som lärs ut,skall härstamma från Medelpad, Ångermanland ochVästerbotten.
Den senaste kursen, helgen 30 sep - 1 okt, hade 52 elever och 12lärare. Eleverna delas in i grupper, 3-5 i varje grupp medhänsyn till förkunskaper och lärarna vandrar mellangrupperna inom resp instrumentslag. Utlärning sker pågehör, men vi får också noter på samtligalåtar som lärs ut under kursen.
På lördagskvällen övar vi framträdandeninför varandra och sedan är det fritt spel till kl 1på natten.
En intensiv helg med mycket musik tillsammans med mångatrevliga människor.
Den här kursverksamheten, som nu hållit på i 10år, kräver naturligtvis en duktig administratör samtgenuint intresserade lärare för att fungera, men jagär ändå förundrad över hur den kanfortgå år efter år!
Vi var fyra deltagare från Västerås Spelmansgillesom på lördagskvällen framträdde med 3västmanländska låtar och en småländsk. Ettlitet utbyte av låtar!
Viola Ek


Historik

Från förbundets förre ordförande LarsLundevall har vi fått en kompletterande historik. Historikenkommer att kopieras och skickas ut till samtliga medlemmar i ettsenare utskick. Var och en kan då komplettera den historik somdistribuerades tidigare i år.


Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte
torsdag 9 nov, kl 18.00
hos Lars, Västerås


TillVästmanlands Spelmansförbund, sid 1!