Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 5 - December 2002

Danshus i Konserthuset

Ellika, Björnlert och Pers Hans

Novemberfolk på Westerqwarn

Spelmansstämmor

Om fiolbyggnad

Sensus studieförbund

Larutten har varit på turné

Västerås Spelmansslag

Ny CD från Västerås Spelmansgille

Redaktörens vecka

Folkmusikdagarna 2003

Vår egen höstträff

Ordföranden har ordet

Hej!

Så här i årets sista skälvande stund är det alltid några enstaka medlemmar som fortfarande inte - trots påminnelse - betalat medlemsavgiften. Vi har trots detta fortsatt att skicka "Bladet", eftersom vi gärna vill tro att den uteblivna medlemsavgiften beror på en ren lapsus.
Vi vill förstås gärna behålla alla våra medlemmar och helst bli fler. Därför skickar vi med detta årets sista "Bladet" ett brev samt redan nu ett inbetalningskort för nästa år (2003) till dig som inte förnyat ditt medlemskap innevarande år. Vi vill ju så gärna att du kommer tillbaka - du är faktiskt ovärderlig - för ju fler vi blir dess mer kan vi synas och påverka!

En viktig uppgift för oss är att hjälpa fram unga spelmän. Det kan vi göra på många sätt, t.ex. genom att bl.a. bidra till kurskostnader etc. VSF har också inbjudits att delta i det s.k. "ungtfolk"-projektet tillsammans med våra grannförbund. Syftet är givetvis att stimulera ungdomar till låtspel. Självfallet skall vi delta!
Vidare kan vi utverka rabatter på folkmusikevenemang, som vi arrangerar tillsammans med Västmanlandsmusiken. Medlemmar i VSF har nu också genom ett samarbete rabatter till musikrestaurangen Village i Västerås när de har sina folkmusikkonserter.

Inte minst får vi, ju fler vi blir, skicka fler representanter till SSR:s årsmöte, där vi kan göra vår stämma hörd.

Vi behöver också hjälp av våra medlemmar att skaffa fram arrangörer, något som jag tidigare efterlyst i denna spalt. På så sätt kan vi få ut folkmusikkonserter i hela länet, vilket ligger oss mycket varmt om hjärtat. VSF för diskussioner med Västmanlandsmusiken om möjligheten att ordna sådana turnéer. Vet du någon som vill arrangera så hör av dig! Det kan vara kulturnämnder, föreningar, kulturskolor, enskilda ...

Välkommen till ett nytt spännande verksamhetsår 2003, det är mycket på gång. Men först ska vi spela jullåtar!

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Kjell

kjell.wahlberg@privat.utfors.se

Upp!


1:

Danshus

I Västerås Konserthus, Lilla salen, blir det i vår danshus med Västmanlands Spelmansförbund och gäster.
En kortare konsert med efterföljande dans, enligt samma koncept som när Malungs Spelmanslag gästade oss.
Tisdag den 18 mars, kl 19.0
Torsdag den 6 maj kl 19.00

För vidare information se www.vmu.nu

Upp!


2:

Ellika, Björnlert och Pers Hans

Ellika Frisell, Pelle Björnlert och Pers Hans Olsson, ett möte mellan tre traditionsbärare och fiolspelande riksspelemän. Tre giganter, som kommer att röja olika dialekter inom folkmusiken.
Ellika, från Stockholm bär många musikstilar med sig, inte bara från Sverige, utan nu även indisk musik.
Pers Hans, från Östbjörka i Dalarna, med all den Rättvikstradition han har i bagaget.
Pelle, från södra Östergötland, har sin tradition från södra Sverige och spelar låtar från Östergötland och Småland.

Dessa tre får vi tillfälle att lyssna till
tisdagen den 4 februari kl 19.00
i Konserthusets lilla sal, Västerås.

Här är det risk för att det kan bli trångt, så boka biljett i god tid. Om Spelmansförbundets medlemmar har rabatt på den här konserten vet vi inte idag, men fråga när du köper!

Upp!


3:


NovemberFolk på Westerqwarn

flyttat till den
8 februari 2003

Flyttat igen till den 8 mars!!!

Föreningen Hakfoda har beslutat att flytta endagsfestivalen NovemberFolk till den 8 februari 2003.
Tomas Fagerberg ordf i föreningen Hakfoda
0221-520 38

Upp!


4:

Spelmansstämmor

KOLSVA
Lördagen den 18 januari blir det spelmansstämma, "Hedströmsdalsstämman", i Kvarnen, Kolsva.
Årets första spelmansstämma brukar samla spelmän från hela länet och även gäster från grannlandskapen.
Programmet börjar kl 14.00 med allspel och sedan blir det uppspelningar av solister och mindre grupper. Något av ett folkmusikaliskt café i Kvarnsalen och "buskspel" i hela huset utlovas. Kaffeservering och fri entré.

Arrangörer är Stiftelsen Kohlswa Kulturbyggnader / Köpings kommun, Kolsva bibliotek.
Mer information får du av
Ulf Svansbo, 0221-520 10, 070-631 87 43

Biblioteksstämman i Västerås den 7 december

Trippel i munspel

I lördags övervar jag den traditionella biblioteksstämman. En liten trevlig stämma, där folk i lugn och kan sitta och lyssna.

Vad fick vi då höra: Först ett väl framfört allspel med ca 40 spelmän, därefter kom den ena riksspelmannen på munspel efter den andra. Gunnar Nordlinder, Bo Gabrielsson och John-Erik Hammarberg spelade först solo och avslutade med en gemensam låt. Därutöver fick vi höra ännu en duktig munspelare, Lars Eriksson från Sandviken.
Gruppen Rävspel har fått ett nytillskott i Linda Jansson, som vi tidigare presenterat i Bladet. De framförde en visa efter Hyvlar-Pelle och en visa från Ramsberg.

Tre unga män i 10-11-årsåldern, Adam, Peter och Rasmus förnöjde på fiol. De berättade att de spelat i en suzuki-grupp sedan de var 5 år och nu fick vi återigen tillfälle att höra Pärongrisen.

Därutöver en nyckelharpsgrupp, en durspelsgrupp och en blandad grupp samt Västerås Spelmanslag.

Avslutning med "sommarlåten" Äppelbo gånglåt och julpolskan Nu är det jul igen

Fika och buskspel, som slutade alldeles för tidigt. Det är bråttom hem i adventstider.

Något vi saknar på den här stämman är att kaféet stänger 14.30. Endast förbeställt fika kan erhållas. Annars skulle fler stanna kvar och lyssna även på buskspelet.
Viola Ek

Upp!


5:

OM FIOLBYGGNAD - Av FIOL-DILLARE

Forts från föregående nummer av Bladet

Hur skall man nu förfara för att åstadkomma instrument med dessa egenskaper? Ja, denna fråga är ej fullt så enkelt besvarad, ty den förutsätter ett visst anlag hos byggaren samt gott musiköra jämte nödiga, elementära musikaliska kunskaper. Att tillräcklig hantverksskicklighet förefinnes torde ej behöva framhållas såsom nödvändigt. Utan att kunna hantera ett verktyg ger sig väl ingen på att bygga en fiol.
Jag vill nu klarlägga de principer, efter vilka man måste arbeta för att alltid erhålla ett gott resultat, förutskickande den anmärkningen att detta kan erhållas på flera sätt. Gemensamt för alla metoder torde med säkerhet vara, att botten och lock äro avstämda i ett bestämt tonligt förhållande till varandra. Jag förmodar, att detta förhållande är olika för olika former, men som jag själv endast arbetat efter Stradivarius' modell, såsom den efter min åsikt vackraste och för tonen fördelaktigaste, håller jag mig till denna.
Det egendomliga är, att man snart nog kommer underfund med vilket begränsat tonomfång man har att röra sig inom, för att få det önskade resultatet. Med locket som utgångspunkt, har man i det stora, hela endast 4 halvtoner, som kunna komma ifråga, nämligen tonerna i stora oktaven E, F, Fiss och G. Om man nu vill pröva ut vilka toner, som passa bäst för botten, kan man välja kvint, kvart, liten ters och sekund, d.v.s. E-H, F-e etc. eller E-A, E-G eller E-Fiss. Botten således kvint, kvart, ters eller sekund högre i egenton än locket.
Ju lägre egentoner man väljer för systemet, desto mörkare blir klangfärgen, ju högre, desto ljusare. Över G kan man dock ej gå med locket, emedan tonen då blir för träaktig. Man har alltså i sin hand att förläna instrumentet den klangfärg man önskar.
Det skulle vara i hög grad önskligt, att något instrument uppfunnes för att uppmäta svängningarna i botten och lock på de färdiga instrumenten. Därigenom vore en möjlighet för handen att kontrollera de fördelaktigaste svängningsförhållandena mellan botten och lock. Utan ett sådant instrument får man nöja sig med att kontrollera de lösa plattorna samt på rent experimentell väg söka sig till det bästa resultatet. Man kan ju ej veta svängningstalen när plattorna äro fastlimmade. I vilket fall som helst har det visat sig, att det är det tonliga förhållandet mellan botten och lock, som har den största betydelsen för en fiols godhet i tonen.
Detta i korthet de viktigaste huvudreglerna vid fiolbyggnad vilka alltid giva ett bestämt gott resultat och är något helt annat än detta arbetande efter bestämda mått, som alla fackböcker utvisa. Jag vill på samma gång betona, att botten är av lika stor vikt som locket för att en god ton skall erhållas. Jämte huvudreg-lerna, finnas några biregler, som icke få förbises:
Först angående locket måste man giva akt på att detta i hålkärlen d.v.s. randen, ej bör understiga 3 min. i tjocklek, gärna något däröver, eljest förloras kraften i tonen på grund av för litet motstånd i plattan. Botten kan få göras ned till 2 1/2 mm. Vilken tjocklek som plattorna bör ha på mitten kan ej på förhand bestämmas. Dessa mått äro beroende på den egenton jag valt och i någon mån av träet, d.v.s. ju högre ton ju tjockare i mitten För att förläna tonen rikare övertoner böra de s. k. kinderna (se fig. i slutet av häftet), synnerligast å botten, göras ned till 2 mm tunna.
Vid utförandet förfar man alltså på följande sätt: Lock såväl som botten göras utvändigt fullt färdiga, med en randtjocklek av 4-4 1/2 mm och en tjocklek i hålkälen av 3 resp. 2 1/2 mm Därefter urtages invändigt t.ex. å botten allt trä intill, låt oss säga, 6 mm. Sedan utarbetas kinderna ungefär efter fig. intill 2 à 2 1/2 mm varefter man börjar den s. k. avstämningen. Man fattar därvid plattan mellan tummen och pekfingret ungefär på ljudpinnens plats på så sätt att den ej kommer åt handen utan svänger fritt. Håller nu plattan intill örat och knackar därpå med fingret eller en filtklädd hammare, hör man en bestämt utpräglad ton, som ju i detta fall är betydligt högre än den önskade. Man har nu endast att genom uthyvling i mitten borttaga så mycket trä att man erhåller den önskade egentonen.
Forts följer i nästa nummer!

Upp!


6:

Sensus Studieförbund

Spelmansförbundet har med anledning av arrangemanget Folkmusikdagarna, som kommer att genomföras i juli 2003, inlett samarbete med Sensus Studieförbund (tidigare SKS, Svenska Kyrkans Studieförbund). Studieförbundet har under en följd av år hjälpt till med och arrangerat studiecirklar och kurser med folkmusikinriktning.
Från Studieförbundets sida poängterar man att man gärna vill ha kontakt och etablera samarbete med spelmanslag och grupper och solister som ägnar sig åt spelmansmusik. Till exempel kan man kanske hjälpa till att lösa problem med repetitionslokaler eller ordna studiecirklar för nybörjare eller arrangera konserter med spelmansmusik. Ta därför gärna kontakt med Sensus om ni har behov av den här karaktären eller goda idéer.
Lars Englund

Upp!7:

Larutten har varit på turne
Rapport från Malungs Folkhögskola

Äntligen ett livstecken från mig men jag lever verkligen. Det här är jättekul, t o m bättre än jag kunde ana. Det är mycket att göra så det blir inte mycket tid över ens för att skicka mejl. Men jag vill gärna berätta lite för er hur jag har det.

Här händer det saker hela tiden. Vi har bland annat arbetat med att sätta ihop program att visa upp, bl a för skolklasser. Vi indelades i slumpartade grupper som plockades ur fiolkurserna och ur vis-kursen. Min grupp blev fyra personer stor och vi skulle visa upp något för förskola samt klasser 1 – 6, med andra ord stor spännvidd. Vi siktade in oss på en häxhistoria där barnen fick träffa troll, älvor och vättar på sin vandring till fest hos Näcken. För att komma dit måste de genom ”farliga skogen” och för att lyckas med det måste man hålla fing-rarna i kors och sjunga LARUTTEN. Barnen tyckte om vårt uppträdande, teater, musik och dans och de sjöng för full hals med i vår sång. Vi framförde vår historia vid fem olika tillfällen på två dagar, jobbigt men den stora uppskattningen blev vår lön.
Hälsningar från Beryl

Upp!


8:

Västerås Spelmanslag

Med anledning av att Malungs Spelmanslag besökte oss under invigningsveckan av Västerås Konserthus, upphävdes från vissa håll stora protester.

Varför såg inte Västmanlands Spelmansförbund till att det blev en grupp från Västmanland, som fick representera folkmusiken i samband med invigningen?

Detta har diskuterats flitigt via e-post under hösten. När diskussionen startade hade konserten redan varit, så nu gällde det egentligen att se hur vi kan komma igen. För det kommer att komma många fler tillfällen till liknande konserter i Konserthuset. Se för övrigt notisen på annan plats i Bladet om Danshusen!

I Västmanland fanns Västmannalaget, ett spelmanslag som startades av Bror Landberg med deltagare från "hela" Västmanland. Det här var ett representativt spelmanslag, som tyvärr har insomnat.

Det finns i Västmanland massor av duktiga spelmän, men hur skall de samlas under en hatt, som kan vara intressant för Västmanlandsmusiken att satsa på inför en konsert?

I Västerås Spelmansgille bestämdes nu att försöka skapa en sådan hatt. Vi samlade 10-12 stycken spelmän, kom överens om att satsa på samspel av i första hand västmanlandslåtar, i andra hand bli ett spelmanslag som också kunde spela till dans. Rekryteringen till spelmanslaget skall komma från Västerås Spelmansgille och det beslutades att gruppen skall heta Västerås Spelmanslag. Ledare för gruppen är för närvarande Lars Englund.

Spelmanslaget har ambitionen att kunna framträda i många olika sammanhang, såsom konserter och danskvällar, både i Väs-terås och utsocknes. Det gäller även att kunna få spela i Konserthusets kammarmusiksal på en konsert med efterföljande dans.

Till alla övriga spelmän i Västmanland vill vi säga: Spelmansförbundet har viljan och möjligheten att ordna spelningar på Konserthuset. Men, Du måste berätta för styrelsen att Du / Din grupp vill vara med.

Se det så här:
"Vi vill föra fram Västmanlands musik och det gör vi lika bra som dalmasarna för fram Dalarnas musik!"
Viola Ek

Upp!


9:

Ny CD
"Dansant Folkmusik" från Västerås Spelmansgille

Västerås Spelmansgille, VSG, gjorde under sommaren en CD med 30 låtar. VSG firade 25-årsjubileum i fjol och började att förbereda en jubileumsskiva. Den innehåller glad musik med låtar från olika delar av landet, flera från Västmanland. Vi har försökt välja låtar som inte förekommer så ofta på skivor och band.

Alla i VSG har fått vara med och spela in allspelslåtarna som spelades in på Blåsbogården i Västerås, där vi normalt har våra övningar. Medlemmarna har också fått bilda större eller mindre grupper som har spelat in sina låtar på Studio Grävlinge i Irsta. Bas och gitarr finns med som stöd på en del låtar. John-Erik Hammarberg, riksspelman på munspel, är med i flera konstellationer.

Många spelar fiol och nyckelharpa. Det har kommit till en durspelsgrupp som bl a spelar en låt, "Bildoktorns mazurka", nykomponerad av en av medlemmarna i gruppen, Torbjörn Persson. Namnet kommer av att Torbjörn medverkar som "bildoktorn" i ett regelbundet program i Västmanlands Radio.
Sista låten, som spelades in, blev det lite dramatik omkring. Solveig Danielsen och Tommy Thors hade bokad inspelningstid 4 juli klockan 11 för inspelning av Gäddviksbäcken. Solveig var gravid och på morgonen började hon känna värkar. De klarade inspelningen i all fall. Klockan fyra på eftermiddagen var paret på BB, och åtta på kvällen var deras lilla flicka Frida född - ett nytt spelmansämne.

Instickshäftet till CDn innehåller kort beskrivning av de olika låtarna med ursprunget - där vi känner till detta.

Skivan kostar 120 kronor och finns att köpa eller beställas hos Viola Ek eller någon av styrelsemedlemmarna i VSG, t ex Leif Danielsen tel 021-14 27 86,
Leif Danielsen

Upp!


10:

Redaktörens vecka

Med allt större frustration närmade vi oss vecka 40 och ingen folkmusik blev inbokad under hela denna vecka, där det utlovats att all sorts musik i Västerås skulle framföras i Radions P2, eftersom Västerås var utsedd till Årets Musikstad.

Då, en vecka innan, ringer Torbjörn Ivarsson från P2 och frågar om han får komma till Västerås Spelmansgille på vår ordinarie spelkväll på Blåsbogården. Vi fick inte hålla på med något special, utan han ville bara dokumentera vår verksamhet. Självklart hälsades han välkommen. Sedan bar det sig inte bättre än att han smittade av sig både på Malte Lind, Radio Västmanland och Björn Eriksson, Västmanlandsmusiken. Så där satt de plötsligt alla tre, medan alla vi spelmän försökte låtsas som om allt var som vanligt! Torbjörn och Malte spelade in en del av det vi spelade och gjorde lite intervjuer var och en på sitt håll.
Under veckan blev också John-Erik Hammarberg tillfrågad om han kunde ställa upp på arbetstid i programmet Mitt i musiken, som gick varje dag i direktsändning från Konserhuset. John-Erik frågade mig om jag ville vara med. Det skulle bli ca 7 minuter. Jovisst.

Så blev det då vecka 40.
Onsdag:
Radio Västmanland hade ca en kvart med det material Malte Lind åstadkommet med några låtar och några intervjuer..
Torsdag:
Mitt i musiken kl 15-16. Intervju med John-Erik, han spelade en låt, en kort intervju med mig varefter vi spelade en låt tillsammans.
Jag passade på att fylla i en önskelåt till lördagen!
Fredag:
Mitt i musiken kl 15-16. Ca 7 minuter av Torbjörn Ivarssons inspelning. Två låtar och intervjun med mig.
Lördag:
Jag stiger upp 8.50. Telefonen ringer. Det är programledaren för önskeprogrammet, som vill att jag skall komma ner till konserthuset så de får prata med mig med anledning av min önskelåt. Programmet börjar kl 9. Kl 9.20 är jag där. En liten intervju igen. Vilken låt önskade jag? Vals efter Alstergren från Hoting från Spelmansgillets förra cd!
Efter Önskeprogrammet hade Kersti Adams-Ray en intern musiktävling för de som fanns i Konserthusets foaje. "Vem är kompositör till det här stycket vi spelar?" Alla skrev sina svar och lade var sin lapp i korgen Kersti gick omkring med. Vid dragningen drogs min lapp först!!! Jag vann ett presentkort på en cd-skiva. Kanske jag borde ha köpt en Bingo-lott också när jag ändå var i farten... Men jag gick till Skivbörsen och köpte en skiva med Tilja.
Viola Ek

Upp!


11:

Kom ihåg - redan nu! - Västerås 2003

Folkmusikdagar med Zornmärkesuppspelningar och riksspelmansstämma 21 - 26 juli 2003
Västmanlands Spelmansförbund har av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur fått uppdraget att arrangera de årliga uppspelningarna för Zornmärket 2003. Västmanlandsmusiken bistår med projektledning och lokaler.

Zornmärket
De första spelmanstävlingarna arrangerades på initiativ av Anders Zorn 1906, och till Riksspelmansstämman i Stockholm 1910 ritade Zorn ett spelmansmärke, som delades ut till samtliga deltagare.

Rätten till märket överfördes 1933 till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, som också samma år arrangerade Zornmärkesuppspelningar i Västerås. Märket var nu inte längre ett deltagarmärke, utan ett förtjänstmärke som tilldelas spelmän som spelat upp inför en jury. Den som belönats med ett Zornmärke i guld eller silver har rätt att kalla sig Riksspelman.

70- och 20-årsjubileum
50 år efter de första uppspelningarna återkom evenemanget 1983 till Västerås, och nu är det alltså tredje gången, 70 år efter den första uppspelningen, återigen dags för Västerås att ta emot spelmän på olika instrument från hela landet.

Många aktiviteter
Folkmusikdagarna vänder sig inte enbart till de som spelar upp för Zornmärket. Medan juryn lyssnar till spelmännen anordnas olika aktiviteter runt om i Västerås. Det blir konserter med tillresta spelmän och gästartister, kurser i olika former av folkligt spel, kurser i hantverk, olika dansaktiviteter, utställning på Konstmuseet med tema folklig konst och mycket annat.

Veckan avslutas traditionsenligt med Riksspelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum. Då kommer också Zornmärken och diplom att delas ut av förre kulturministern Bengt Göransson.

Riksspelmansstämman sammanfaller med den årliga sommarstämman i Västerås, som arrangeras av Västerås Spelmansgille och som normalt infaller sista söndagen i juli. År 2003 är stämman dock flyttad till lördagen, med tanke på att vi förhoppningsvis har ett stort antal spelmän med längre hemresa än vanligt.

Beslutade aktiviteter
- Torgscenen i Västerås är abonnerad för folkmusikframträdande tisdag - fredag kl 12 - 12.45. Tanken är att gästande och/eller inhemska spelmän skall kunna ta tillfället i akt och offentligt framföra sin musik. Inga spelmän är inbokade.

- Konstmuséet kommer att ha en utställning med folkmusikalisk anknytning "Folkkonst" i ett rum hela sommaren.
- Kurser kommer att anordnas i Sensus regi.
Klara är:

På gång är också någon typ av danskurs samt låtkurs i västmanländska låtar.
Samtliga kurser är tänkta som två halvdags- eller en heldagskurs.

Konserter med dans
Tisdag-, onsdag- och torsdagkväll blir det folkmusikkonsert i lilla salen i Konserthuset.

Bankett
Fredagkväll har vi av Västmanlandsmusiken blivit utlovade en bankett, som vi inte vet så mycket om ännu.

På hemsidan för vi in aktiviteterna när de blir beslutade, adress
www.folkmusikdagarna.nu
Viola Ek

Upp!


12:

Vår egen höstträff...

Blev inte av!!!
Varför inte det då???
För lite intresse...

Men vi ger inte upp!!!

Ny chans
Styrelsen planerar nu i stället att ordna en spelträff, eventuellt med dans, i samband med årsmötet till våren. Då får vi alla en ny chans att träffas och förhoppningsvis blir också årsmötet lite mer välbesökt!
Plats blir troligen Västerås.

Upp!


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!