Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 1 - Februari 2003

Danshus i Konserthuset

Folkmusikdagarna och Zornmärkesuppspelningarna

Novemberfolk i Mars

Spelmansstämmor

Om fiolbyggnad

Medlemsinformation

Folkmusik och dragspel på Qwarn

Projekt Ungtfolk

Ordföranden har ordet

H...(host!)...ej!
Just det. Man har åkt på en stadig förkylning. Men jag får väl inte klaga, det var rätt länge sedan sist.
Jag har försökt kurera mig genom att studera en bok som heter "Musiketnologi - En introduktion" (Lundberg och Ternhag, Gidlunds Förlag, Södertälje 2002). Här finns en hel del intressant att läsa, bl. a. ett kapitel om upptecknarens vedermödor. Författarna visar att svensk folkmusik inte så lätt låter sig fångas i västerländsk notskrift. Polskans enkla "tretakt" är ju nämligen som bekant allt annat än enkel.
Vi har tidigare kunnat läsa om hur den svenske pionjären Einar Övergaard (1871 - 1936) själv beskrivit sina problem i detta avseende (Einar Övergaards folkmusiksamling, Svenskt visarkiv och Märta Ramsten, A & W, Uppsala 1982). Övergaard stötte på svårigheter vid upptecknandet av vissa östnorska och västsvenska polskor. Han började med att ange vissa uppteckningar som gjorda i 2 1/2 fjärdedels-takt, ändrade sedan till 1/2+2 fjärdedels-takt men gick till slut ändå över till 3/4 takt. Han var inte riktigt nöjd med något, och beskriver också sina våndor i sina anteckningar. Undra på det, ty senare har en forskare mätt den relativa varaktigheten för de tre taktslagen i polskor från samma område till 27,5%, 38,4% och 34,1%. Starkt förenklat uttryckt: "Kort" etta, "lång" tvåa och någotsånär "korrekt" trea.
Ternhag påpekar att om man försöker vara alltför exakt vid upptecknandet kan det medföra faror: T. ex. finns risken för "homogenisering" av en i verkligheten variabel puls (polskan blir utslätad skulle man kanske kunna säga, min anm.). Utgångspunkten måste vara en upplevelse - "opplevd takt, og ikke målt metrum" skriver den norske musiketnologen och spelmannen Tellef Kvifte.
I "Musiketnologi..." ges exempel på hur en och samma polska kan upptecknas beroende på hur upptecknaren uppfattar den:

 
1. 3/4 takt ("vanlig" uppteckning, trots att det troligen innebär klara avvikelser)
2. 3/4 takt (med en "stortriol" över taktens två första fjärdedelar och en åttondelstriol)
3. 2+1/2 fjärdedelstakt (Övergaards variant)
4. 9/8 takt (2/8+4/8+3/8)
5. 9/8 takt (2/8+2/8+2/8+3/8, "balkantakt")

Observera här att även exemplen 3 och 4 behåller idén om tre taktslag.
En låt bör, enligt min mening, inte enbart spegla upptecknarens syn. Spelmannens egen upplevelse av hur den "skall" spelas tycker jag skall sätta pricken över i:et.
Tänk ändå att du var en så viktig person när du spelade din polska!
Host, host

Kjell

kjell.wahlberg@privat.utfors.se

Upp!


1:

Danshus

Västerås Konserthus, Lilla salen
Tisdag den 18 mars, kl 19.00
Konsert med riksspelman Lars-Olof Ejstes samt Folkmusikgruppen Triol, som består av Mats Hellstrand, Olle Westin och Majja Neverland.
Efter konserten blir det en kortare instruktion i polskedans, samt därefter dans efter spellista.
Obs! Tag med dansskor och instrument!
Arr: Västmanlands Spelmansförbund och Västmanlandsmusiken

Upp!


2:

Folkmusikdagarna
och Zornmärkes-uppspelningarna

Kurser
Följande kursledare är klara!
Ulf Svansbo, västmanländska låtar
Linda Jansson, västmanländska visor
John-Erik Hammarberg, munspel
Ragnar Berglund, nyckelharpa
Majja Neverland, "Tjuderuttan sa räven"
Kurslokal kommer att vara IOGT/NTO-lokalen i Västerås.
Studieförbundet Sensus kommer att administrera kurserna, som blir hel- och halvdagskurser.

Funktionärer
Det behövs många funktionärer på folkmusikdagarna! Har Du lust att hjälpa till? Det handlar t ex om att slussa våra gäster rätt i konserthuset, informera om var kurser, konserter, uppspelningar, dansuppvisningar osv pågår. Tar vi en eller ett par dagar var så blir det inte så betungande!
Anmäl Dig till någon i styrelsen. Våra telefonnummer finns på sista sidan i Bladet och på hemsidan finns våra e-postadresser.

Kan Du kalligrafi?
Kan du hjälpa oss?
I samband med Zornmärkesuppspelningarna i sommar (den 22 - 25 juli) behöver vi hjälp av någon som behärskar kalligrafi. Uppdraget går ut på att, på vart och ett av de diplom som Zornmärkesjuryn kommer att dela ut, skriva mottagarens namn och motiveringen på ett par - tre rader. Från juryns sida har man poängterat att dip-lomen bör skrivas efter hand, i stort sett varje dag efter det att uppspelningarna har genomförts och juryn bestämt vilka kandidater som ska få diplom. Därför är det en förutsättning att den som tar på sig uppgiften bor i eller i närheten av Västerås.
Är du intresserad eller känner du till någon som är det? Ta kontakt med Lars Englund, telefon 021-13 53 06 eller e-postadress lars.englund@malarnet.com.

Upp!


3:


NovemberFolk i Mars

Westerqwarn, Mölntorp (mellan Kolbäck och Strömsholm)
Lördagen den 8 mars kl 15 - 01

Föreningen Hakfoda inbjuder till festivalen NovemberFolk i Mars. Vi har i år glädjen att kunna bjuda på tre mycket fina konserter: Per Gudmundsson - Björn Ståbi, Kersti Ståbi - Jean Piere Yvert och John-Erik Hammarberg - Per Torelli. Dessutom som vanligt sagor, visstuga, dans, buskspel och inte minst spelträffen som börjar kl 15.00. Den som är intresserad att ställa upp som funktionär går in gratis och får dessutom kvällsmat. Intresserade hör av sig till mig.
Inträde:
Vuxen 100 kr, barn o ungdom t om 19 år 50 kr, barn under 7 år gratis.
Tomas Fagerberg Tel 0221 - 520 38 el 070 - 64 84 589

Upp!


4:

Spelmansstämmor

KOLSVA
Hedströmsdals-stämman 18 jan
Så var den tillbaks igen - i den gamla kvarnen i Kolsva, som numera är museum över gångna tiders järnhantering vid bruket.
Uppskattningsvis ett fyrtiotal spelmän, med Ulf Svansbo i spetsen, drog igång allspelet med Hedströms Gånglåt och bättre kunde väl inte årets första stämma i vårt län börja. Jag börjar förstå innebörden i uttrycket "först till kvarn..."
Efter ett antal allspelslåtar var det inte svårt att få spelmän till scenprogrammet. Jag tycker att bredden och blandningen på det som framfördes blev mycket bra - alldeles av sig självt, som man säger - och den lilla publik som kommit fick sig till livs såväl vissång som låtspel på olika instrument. För oss spelmän som varit med ett tag, var det naturligtvis extra glädjande att få höra och se ungdomarna spela låtar. De yngre i familjerna Briese och Hellstrand och så Johannes Frisk förstås, visade att de kommit på finessen och glädjen i spelmansmusik.
Tre våningar till trots hade det nog känts trångt vid "buskspelet" om fler spelmän kommit. Bra drag i kvarnen alltså. En trevlig liten stämma, bra kontakt med alla och vi ser fram emot att Ulf fortsätter med den här traditionen kommande år.
Per Torelli

Upp!


5:

OM FIOLBYGGNAD - Av FIOL-DILLARE

Forts från föregående nummer av Bladet

Vill man nu experimentera, har man ett rikt fält att genom olika fördelning av tjocklekarna söka sig till olika resultat, dock måste man alltid bibehålla den ena eller andra stämningsregeln.
Bottens mittelfog låter man å de övre och nedre delarna behålla en tjocklek av omkring 3 á 3 1/2 mm; Den hör till den mera döda zonen av botten. I mitten får man i allmänhet 4 à 4 1/2 mm tjock. En halv mm i mitten gör mer än en mm å övriga delar för egentonen, vilket man lätt kan övertyga sig om. Som förut nämnts, kan man aldrig på förhand bestämma tjockleken i mitten, den är beroende på den ton man valt samt träets olika egenskaper.
Om man gör locket jämntjockt cirka 3 mm överallt, kan det hända att man får detta något tunnare i mitten vid avstämningen, men det skadar ej, tonen blir bra ändå, huvudsaken är en riktig stämning.
Luftvolymen spelar en viktig roll i fråga om tonens fyllighet, men som den av de gamla mästarna fastställts, håller man sig till deras modell, d.v.s. hos Stradivarius 60-62 mm höjd på högsta punkten där stallet står, därav plattorna 15 mm var och sargen 30 à 32. Skulle plattorna bli lägre, får man öka sargens höjd.
I det föregående har jag meddelat de grundprinciper, efter vilka man måste arbeta och vilka tillåta otaliga variationer för den som är road av detta intressanta studium. Man finner snart att fiolbyggeriet alldeles icke är något hantverk, utan en verklig konst, vilken fordrar särskilda anlag lika väl som alla andra konster. När man nu som här framställts har en verkligt pålitlig grund att gå efter, beror det enbart på den experimenterandes begåvning och fantasi för att det goda resultat man önskar, skall uppnås.

Forts följer i nästa nummer!

Upp!


6:

Medlemsavgift

Eftersom vi börjat på ett nytt år är det dags att betala medlemsavgift igen. Årsmötet i mars 2002 bestämde att avgiften från och med i år ska vara 50 kr för ungdomar upp till 20 års ålder och 120 för övriga. Tillsammans med den här utgåvan av Bladet bifogar vi ett inbetalningskort. Om kortet saknas kan det bero på att du redan betalat avgiften för i år.

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) vill gärna veta vilka instrument var och en av medlemmarna spelar. Detta bland annat för att man till dem som närmast berörs ska kunna skicka ut information angående kurser för spelmän, som spelar till exempel nyc-kelharpa eller klarinett. Skriv därför gärna på inbetalningskortet vilket eller vilka instrument du spelar eller om du ägnar dig åt eller är intresserad av att sjunga visor.

Det kan också inträffa att till exempel notförlag, företag som säljer musikinstrument eller erbjuder tjänster av typ instrumentreparationer eller arrangörer av kurser vänder sig till SSR för att få ut en förteckning över alla eller kanske en del av riksförbundets medlemmar. Om du inte vill att SSR ska lämna ut uppgifter angående just dig kan du begära att dina uppgifter inte lämnas vidare. Skriv i så fall på inbetalningskortet Spärra adressen (eller något liknande).

De här uppgifterna går också bra att skicka till lars.englund@malarnet.com.

Medlemskort
Eftersom Spelmansförbundets medlemmar kan få rabatt på vissa konserter i Konserthuset och Village och biljettförsäljarna vill ha möjlighet att be köparna visa att de verkligen är medlemmar i förbundet, skickar vi nu ut medlemskort. Det finns också med som bilaga till Bladet den här gången. Kortet gäller till och med februari 2004. Spar det!

Förbundets medlemsmatrikel

Omkring månadsskiftet februari/mars kommer vi att till alla medlemmar skicka ut årsmöteshandlingar och en medlemsmatrikel. Om du har e-postadress och vill ha med den i medlemsmatrikeln kan du skicka ett e-brev till lars.englund@malarnet.com. Vi kommer att skicka uppgiften vidare till SSR.

Får du för mycket papper?

En del av spelmansförbundets medlemmar är med i också något annat eller kanske flera andra förbund anslutna till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). I så fall kan man räkna med att få flera exemplar av tidningen Spelmannen. Om det här stämmer in på dig, du tycker det är ett problem och du vill tills vidare avstå från det exemplar som hänger ihop med ditt medlemskap i Västmanlands Spelmansförbund kan du på inbetalningskortet skriva Stryk Spelmannen så informerar vi SSR om att man inte ska skicka ut just detta exemplar.
Ni som är flera medlemmar i samma familj kan förstås också begära att få bara ett exemplar av Spelmannen och/eller Bladet.
Hälsningar Lars Englund

Upp!7:

Folkmusik och dragspel på Qwarn

Fredagen den 10 januari hölls en spelmansträff på Westerkvarn i Mölntorp.
Det hade samlats en hel del spelmän och när vi kom dit, ca kl 19.00, var allspelet i full gång. Där kunde man bland annat höra två för mig okända klarinettister, som spelade på C-klarinetter med stor bravur.
Kvällens underhållning inleddes av Järby Spelmanslag med medlemmar från Sala, Möklinta, Heby och Järlåsa med riksspelmannen Ragnar Berglund i spetsen. Förutom spel med hela la-get framförde Ragnar och undertecknad en låt på nyckelharpa och klarinett. Sedan följde Rävspel under ledning av vår ordförande Kjell Wahlberg. Uppspelningen avslutades av två spelmän, bröderna Lars-Åke och Karl-Arne Gustafsson, som spelade folkmusik på dragspel - elegant och njutbart.
Därefter vidtog allspel och "buskspel" till 23-tiden.
Lars Malmberg

Upp!


8:

Projekt Ungtfolk

Minnesanteckningar

Kerstin Lindgren från Eric Sahlström Institutet och Ola Bäckström från www.ungtfolk.nu inbjöd till seminarium i Tobo lördagen 14 sept 2002 .

Från Västmanland deltog Ulf Svansbo, Nia J. Kuoppala, Malin Hultén och Eva Elmstedt Frisk (VSF).

Syftet var
- att diskutera "Hur jobbar vi med barn/ ungdomar och folkmusik i Mellansverige?"
- att presentera de ungdomsprojekt som är  på gång i regionen och samtidigt knyta an till en idé om ett nytt ungdomsprojekt för regionen Mellansverige med ESI som institutionell  bas och motor.

Detta nya projekt skulle omfatta Närke, Västmanland, Sörmland, Uppland, Gävleborg och Dalarna.

Under dagen fick vi information om de projekt som är på gång i de olika landskapen och diskuterade idéer och erfarenheter för att kunna utveckla projektet till hela Mellansverige.
Tanken är även att sprida information så att ungdomar från de olika länen kan delta i varandras träffar, kurser, ev gemensamma konserter m m. Varje landskap kommer att ha en kontaktperson för projektet, för Västmanland är det Ulf Svansbo.
Nästa steg är nu att inventera vilka unga folkmusiker som finns i vårt län.

Om du är intresserad av att veta mera om projektet och kanske delta i olika aktiviteter hör av dig till mig på e-post
eva.elmstedt.frisk@swipnet.se
eller telefon 0222-416 58.

Det vore roligt om vi kunde komma igång med ett eget ungtfolk-projekt i Västmanland!

Hälsningar Eva Elmstedt Frisk

Upp!

 


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!