Samlingspärmarna
Folkmusik i Västmanland

1988 gav Västmanland spelmansförbund ut två pärmar om folkmusiken i länet kallad "Gula pärmarna" Styrelsen har nu beslutat att lägga ut denna samling på våran hemsida för var och en att fördjupa sig i.

Samlingen innehåller 1 500 låtar, 100 visor, 70 biografier över spelmän och 60 fotografier. Dessutom finns historier om seder och bruk samt berättelser om gamla spelmanstraditioner på skilda orter i Västmanland.

Detta är resultatet av att dåvarande sekreterare Gunnar Fransson efter sin pensionering under 3 år (1985-1987) på heltid kunnat ägna sig åt att gå igenom förbundets notsamling och skriva rent allt som inte tidigare publicerats.
Inventeringen och forskningen har kompletterats med besök hos några äldre traditionsbärare samt besök vid Dialekt-och Folkminnesarkivet i Uppsala, Svenskt Visarkiv, Statens Musiksamlingar, Nordiska Museets Folkminnessamling och dess Bildarkiv, Kungliga Biblioteket, Musikaliska Akademiens Bibliotek, Riksarkivet, Krigsarkivet, Köpings Bibliotek och Musikbiblioteket i Västerås. Att tänka på är att Gunnar har i en del låtar gjort sin tolkning av låten och det finns naturligtvis flera sätt att tolka låtarna på.

Nedan finner ni en innehållsförteckning där ni ser mer i detalj vad respektive pdf innehåller.
Varje pdf-fil har ett nummer som ni hittar i innehållsförteckningen i den gula kolumnen.
Det finns även i pdf nr 38 ett kronologiskt register och i nr 39 ett personregister.